Algemene Voorwaarden

onze algemene voorwaarden

Onze administratieve bedrijfsgegevens zijn te vinden op onze website onder de pagina “Serjeus bedrijfsinfo“. De link hiernaar staat onderaan elke webpagina. Deze pagina bevat de meest recente en accurate informatie.

We staan geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen (KBO), onder bevoegdheid van de FOD Economie, kmo, middenstand en energie.

Serjeus®

Serjeus® is een geregistreerd merk en valt onder de daartoe beschreven bescherming. Eventuele andere gebruikte merken, logo’s e.d. zijn eigendom van hun respectievelijke houders.

Factuurvoorwaarden

Tenzij anders vermeld op de factuur dienen betalingen te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen volgend op de factuurdatum.

Betalingen dienen te gebeuren door overschrijving naar onze bankrekening op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Bij ontstentenis kan u onze bankrekeningnummer op onze bedrijfsinformatie-pagina vinden.

In geval van laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire
intresten aangerekend worden tegen de intrestvoet bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2/8/2002, met een minimum van 12%. In geval van laattijdige betaling zal de schuldenaar naast de moratoire intresten een vergoeding verschuldigd
zijn van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 50 euro, en dit ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten
veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten
die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

tarieven

De uurtarieven, verplaatsings- en andere onkosten zijn opvraagbaar via de gekende contactkanalen. Het tarief voor verplaatsingen (tijd en onkosten) zijn afhankelijk van afstand, ingedeeld in  zones.

betwistingen

Als de klant de factuur betwist, dient hij Serjeus bv hiervan binnen een termijn van 8 kalenderdagen schriftelijk in kennis te stellen, zo niet wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

Geschillen

Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe
wettelijk bevoegde rechter van het arrondissement Hasselt en de Vrederechter van het kanton Beringen.

Bij acceptatie van onze facturen gaat u akkoord met het privacybeleid van Serjeus bv. De meest recente versie hiervan is terug te vinden op onze website.

taal

Alle officiële geschriften (inclusief betwistingen) dienen in het Nederlands te worden opgesteld. Serjeus bv behoudt zich het recht om geschriften in een andere taal niet te aanvaarden of deze te laten vertalen door een beëdigd vertaler waarbij de onkosten die hierdoor ontstaan integraal verhaald worden op de tegenpartij. Serjeus bv behoudt zich bovendien het recht voor om een forfaitaire administratieve kost van 50 euro per document te eisen voor de compensatie voor het aanvragen van een officiële vertaling.

wijzigingen

De volledige algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via info@serjeus.be.

Serjeus bv behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen, al geplaatste bestellingen vallen onder de algemene voorwaarden geldig op het moment van de bestelbevestiging.

 
algemene voorwaarden

algemene voorwaarden gebruik van onze website

Onderstaande clausules hebben betrekking op onze internetsite “serjeus.be” en eventuele gerelateerde pagina’s zoals social media.

Disclaimer

Hieronder vindt u de disclaimer van serjeus.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Serjeus bv. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Serjeus bv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Serjeus bv.

Serjeus.be maakt gebruik van foto’s waarop geen auteursrechten berusten of waarvan auteurs hun rechten hebben afgestaan of gewijzigd hebben in die zin dat het beeldmateriaal gebruikt kan worden door derden zonder voorafgaandelijke toestemming.

Geen garantie op juistheid

Serjeus bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorkomende foutieve informatie op de website of social media.
Indien van toepassing: voor prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Serjeus bv te mogen claimen of te veronderstellen.
Serjeus bv streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder deze vooraf aan te kondigen. Serjeus bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele voortkomende negatieve gevolgen die ontstaan door het gebruik van deze site.

Serjeus bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor links naar andere websites vanuit de eigen website(s) of social media.  Daarboven is Serjeus niet bevoegd noch aansprakelijk voor de correctheid van informatie die op die websites vermeld wordt.

Correcties

Wanneer u op onze website onvolledige of foutieve informatie vindt kan u een verzoek tot wijziging richten via een e-mailbericht naar onze websitebeheerder. Hierbij dient u te verwijzen naar het moment van vaststelling (datum en uur), de locatie (URL) van de pagina waarop de betreffende informatie zich bevindt en welke de informatie is die onderwerp van uw verzoek uitmaakt. Zo mogelijk dient u aan te geven wat de correcte versie van de informatie zou moeten zijn, bij voorkeur aangevuld met bronverwijzing(en). Serjeus bv is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke aanpassing van de aangegeven wijziging.

 

algemene voorwaarden gebruik van e-mails

Disclaimer

Informatie over onze e-maildisclaimer is te vinden op de Privacybeleid-pagina waar ook een Engelse en Franse tekst staat.